Bài 5 trang 86 SGK Hóa học 11. Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.


Gọi số mol của CO và H2 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x, y mol

mhh= 28x + 2y = 6,8 (g)  (*)

PTHH :

2CO   +    O2  to    2CO2           (1)

   x           x/2                 x

2H2    +   O2   to      2H2O         (2)

  y            y/2                 y

Ta có nO2 = x/2  +  y/2   =8,96: 22,4 = 0,4 mol (**)

Từ phương trình (*) và (**) => x = 0,2 mol   và   y = 0,6 mol

Phần trăm theo thể tích(=% số mol trong cùng điều kiện)

%H2 = nH2nhh.100%=0,60,8.100% = 75%

%CO = 100 - 75 = 25%

Phần trăm khối lượng

%mH2 0,6.26,8.100% = 17,6%%mCO = 100 – 17,6 = 82,4%