Bài 3 trang 86 SGK Hóa học 11. Có các chất sau...

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.


C+O2CO2+NaOH  Na2CO3 +Ba(OH)2 NaOH +SiO2 Na2SiO3  +HClH2SiO3

Phương trình phản ứng

 C + O2  to   CO2

CO2 + 2NaOH  →  NaCO3 + H2O

NaCO3 + Ba(OH)2 →  BaCO3↓  + 2NaOH

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3  + 2NaCl