Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Tính α+β, α-β với : 

a) α=3, β=2i ; b) α=1-2i, β=6i ;
c) α=5i, β=-7i ; d) α=15, β=4-2i.

 


a) α=3, β=2i α+β=3+2i; α-β=3-2i.

b) α=1-2i, β=6i α+β=1-2i+6i=1+4i; α-β=1-2i-6i=1-8i.

c) α=5i, β=-7i α+β=5i+-7i=-2i; α-β=5i--7i=12i.

d) α=15, β=4-2i α+β=15+4-2i=19-2i; α-β=15-4-2i=11+2i.