Bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

a) 3-5i+2+4i ; b) -2-3i+-1-7i ;
c) 4+3i-5-7i ; d) 2-3i-5-4i.

 


a) 3-5i+2+4i =3+2+-5+4i=5-i.

b) -2-3i+-1-7i=-2-1+-3-7i=-3-10i.

c) 4+3i-5-7i=4-5+3--7i=-1+10i.

d) 2-3i-5-4i=2-5-3-4i=-3+i.