Bài 5 trang 136 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Giải bài 5 trang 136 SGK Giải tích 12. Tính 

a) 2+3i2 ; 

b) 2+3i3.


a) 2+3i2=22+2.2.3i+3i2=4+12i-9=-5+12i.

b) 2+3i3=2+3i22+3i=-5+12i2+3i=-10-15i+24i+36i2=-10-36+24-15i=-46+9i.