Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

a) 3-2i2-3i ; b) -1+i3+7i ;
c) 54+3i ; d) -2-5i.4i.

 


a) 3-2i2-3i=6-9i-4i+6i2=6-9i-4i+6-1=-13i.

b) -1+i3+7i=-3-7i+3i+7i2=-3-7+-7+3i=-10-4i.

c) 54+3i=20+15i.

d) -2-5i4i=-8i-20i2=-20-1-8i=20-8i.