Bài 4 trang 136 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Tính i3 , i4, i5. Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tùy ý.


Tính i3, i4, i5 :

  • i3=i2.i=-1i=-i.
  • i4=i22=-12=1.
  • i5=i.i4=i.i22=i.-12=1i=i.

Cách tính in :

  • Với n là số tự nhiên lẻ, tức là n=2k+1, k. Ta có : in=i2k+1=i2k.i=i2k.i=-1ki=i nếu k chn-i nếu k l.
  • Với n là số tự nhiên chẵn, tức là n=2k. Ta có in=i2k=i2k=-1k=1 nếu k chn-1 nếu k l.