Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a.


+) Xét khối bát diện ABCDEF cạnh bằng a. Gọi H là trung điểm AF.Ta có AHBCDE tại H

                                       

+) Khi đó VABCDEF=2VA.BCDE=23AH.SBCDE.

  • BCDE là hình vuông cạnh a nên SBCDE=a2.
  • ABH vuông cân tại H nên AH2+BH2=AB22AH2=a2AH=a22.

+) Vậy VABCDEF=2VA.BCDE=23AH.SBCDE=23.a22.a2=a323 (đvtt).