Bài 2 trang 61 SGK Giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số

Trung bình: 4
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=2x2-x+113; b) y=4-x-x214;
c) y=3x+1π2; d) y=5-x3.

 


Kiến thức:

Công thức: uα'=αuα-1u'


a) y=2x2-x+113

y'=132x2-x+113-12x2-x+1'=132x2-x+1-234x-1.

b) y=4-x-x214

y'=144-x-x214-14-x-x2'=-14(2x+1)4-x-x2-34.

c) y=3x+1π2

y'=π23x+1π2-1(3x+1)'=3π23x+1π2-1.

d) y=5-x3

y'=35-x3-15-x'=-35-x3-1.