Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12. Tìm tập xác định của hàm số

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=1-x-13; b) y=2-x235;
c) y=x2-1-2; d) y=x2-x-22.

 


Kiến thức:

Xét hàm số y=xα. Khi đó: 

 • Nếu α (số mũ) nguyên dương thì điều kiện xác định là x.
 • Nếu α nguyên âm hoặc bằng 0 thì điều kiện xác định là x0.
 • Nếu α không nguyên thì điều kiện xác định là x>0.

a) y=1-x-13. 

 • Điều kiện xác định: 1-x>0x<1.
 • Tập xác định: D=(-;1)

b) y=2-x235.

 • Điều kiện xác định: 2-x2>0x-2;2.
 • Tập xác định: D=-2;2.

c) y=x2-1-2.

 • Điều kiện xác định: x2-10x±1.
 • Tập xác định: D=\±1.

d) y=x2-x-22.

 • Điều kiện xác định: x2-x-2>0x(-;-1)(2;+).
 • Tập xác định: D=-;-12;+.