Bài 4 trang 61 SGK Giải tích 12. Hãy so sánh các số sau với 1

Trung bình: 4,05
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

a) 4,12,7; b) 0,20,3;
c) 0,73,2; c) (3)0,4.

 


a) Ta có 4,1>12,7>04,12,7>4,10=1.

b) Ta có 0<0,2<10,3>0(0,2)0,3<0,20=1.

c) Ta có  0<0,7<13,2>0(0,7)3,2<(0,7)0=1.

d) Ta có 3>10,4>030,4>30=1.