Bài 5 trang 61 SGK Giải tích 12. Hãy so sánh các cặp số sau

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

a) 3,17,2 và 4,37,2; b) 10112,3 và 12112,3; c) 0,30,3 và 0,20,3.

 


a) 7,2>13,1<4,33,14,3<13,14,37,2<13,17,2<4,37,2.

b) 2,3>11011<1<121110112,3<1<12112,3.

c) 0,3>00,3>0,20,30,2>10,30,20,3>10,30,3>0,20,3.