Bài 2 trang 77 SGK Giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=2xex+3sin2x ; b) y=5x2-2xcosx ; c) y=x+13x.

 


Kiến thức:

Chú ý: (u.v)'=u'.v+v'.u ; uv'=u'.v-v'.uv2.


a) y=2xex+3sin2x

 y'=2(xex)'+3sin2x'=2(x'ex+(ex)'x)+3(2x)'cos2x=2ex+2xex+6cos2x.

b) y=5x2-2xcosxy'=5x2'-2xcosx'=10x-2x'cosx+(cosx)'2x=10x-2xln2.cosx+2xsinx.

c) y=x+13x

y'=x+1'3x-3x'(x+1)3x2=3x-x+13xln33x2=1-x+1ln33x.