Bài 5 trang 78 SGK Giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=3x2-lnx+4sinx ;

b) y=logx2+x+1 ;

c) y=log3xx.


a) y=3x2-lnx+4sinx

y'=3x2'-lnx'+4sinx'=3.2x-1x+4cosx=6x-1x+4cosx.

b) y=logx2+x+1

y'=x2+x+1'x2+x+1ln10=2x+1x2+x+1ln10.

c) y=log3xx

y'=log3x'x-x'.log3xx2=1xln3.x-log3xx2=1-ln3.log3xx2ln3=1-lnxx2ln3.