Bài 4 trang 78 SGK Giải tích 12. Vẽ đồ thị của các hàm sô

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=logx ; b) y=log12x.

 


a) y=logx

+) Tập xác định: D=0;+.

+) y'=1xln10>0,x>0. Do đó hàm số đồng biến trên tập xác định.

+) Giới hạn đặc biệt: limx0+y=-x=0 là tiệm cận đứng.

                                 limx+y=+ hàm số không có tiệm cận ngang.

+) Đồ thị : Điểm đặc biệt A1;0

                          

b) y=log12x

+) Tập xác định: D=0;+.

+) Đạo hàm : y'=1xln12<0,x>0. Do đó hàm số nghịch biến trên 0;+.

+) Các giới hạn: limx0+y=+x=0 là tiệm cận đứng

                         limx+y=-hàm số không có tiệm cận ngang.

+) Đồ thị: Điểm đặc biệt A2;-1,B(1;0).