Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12. Tìm tập xác định của hàm số

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=log25-2x; b) y=log3x2-2x;
c) y=log15x2-4x+3; d) y=log0,43x+21-x.

 


Kiến thức:

Chú ý: Hàm số y=logax xác định khi 0<a1 và x>0.


a) y=log25-2x

  • Điều kiện xác định: 5-2x>0-2x>-5x<52.
  • Tập xác định: D=-;52.

b) y=log3x2-2x

  • Điều kiện xác định: x2-2x>0x-;02;+.
  • Tập xác định: D=-;02;+.

c) y=log15x2-4x+3

  • Điều kiện: x2-4x+3>0x-;13;+.
  • Tập xác định: D=-;13;+.

d) y=log0,43x+21-x

  • Điều kiện xác định : 1-x03x+2x-1>01-x03x+21-x>0x1x-23;1x-23;1.
  • Tập xác định :D=-23;1.