Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12. Vẽ đồ thị của các hàm số

Trung bình: 4
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=4x ; b) y=14x.

 


a) y=4x

+) Tập xác định: D=

+) Đạo hàm y'=4xln4>0,xHàm số đồng biến trên tập xác định.

+) Đồ thị: Điểm đặc biệt A(0;1),B(1;4).

                                           

b) y=14x

+) Tập xác định: D=

+) y'=14xln14<0,xHàm số nghịch biến trên tập xác định .

+) Đồ thị: Điểm đặc biệt A(0;1),B(-1;4).