Bài 3 trang 121 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 63
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1


a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom, phản ứng cộng mở vòng.

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

=>Phản ứng cộng mở vòng với khí hidro, nhưng chỉ có xicloankan vòng 3, 4 cạnh mới phản ứng.

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1

=>Phản ứng thế nguyên tử hidro trong phân tử xicloankan.