Bài 1 trang 120 SGK Hóa học 11. Nhận định nào sau đây là đúng?...

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

B.  Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

C.  Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.


A. Sai vì một số xicloankan còn có phản ứng thế

B. Sai vì xicloankan còn có thể tham gia phản ứng cộng mở vòng.

C. Sai vì chỉ có một số xicloankan 

D. Đúng ( chỉ có xiclo vòng 3, 4 cạnh mới có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng)

Đáp án D