Bài 5 trang 121 SGK Hóa học 11. Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với...

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết rằng X tác dụng với H2 (xt Ni) chỉ tạo ra một sản phẩm.


Gọi xicloankan đơn vòng X là CnH2n (n≥3)

dXN2=2MX=28.2=56=14nn=4Vậy CTPT của X  C4H8

Do X phản ứng với H2 chỉ tạo ra một sản phẩm nên X không phải metylxiclopropan mà X là xiclobutan. 

=>CTCT X : 

Tính chất hóa học của X là:

1. Phản ứng thế với dung dịch brom:

2. Phản ứng cộng mở vòng với khí hidro

3. Phản ứng oxi hóa khử

C4H8 + 6O2 → 4CO2 + 4H2O