Bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học ...

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:aEtan1 etilen politilen.bMetan1axetilen 2vinylaxetilen3 butanđien4polibutađien.  cBenzen → brombenzen.


a) 1 CH3-CH3 500°C, xt,pCH2=CH2 +H2     2 CH2=CH2 t°,p,xt-CH2-CH2-nb) 1 CH4 LLN1500°C C2H2 +3H2     2 C2H2 NH4Cl, CuCl CHC-CH=CH2     3  CHC-CH=CH2 + H2 Pb,t°  CH2=CH-CH=CH2     4  CH2=CH-CH=CH2 t°,p,xt Na  -CH2-CH=CH-CH2-n