Bài 4 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học tổng quát...

Trung bình: 4,69
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ giữa số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm của mỗi loại hiđrocacbon.


CnH2n+2 + 3n+12 O2   t°   nCO2 + (n+1)H2O   nCO2nH2O < 1. CnH2n +  3n2O2   t°   nCO2 + nH2O   nCO2nH2O = 1.CnH2n-2 +  3n12 O2  t°    nCO2 + (n-1)H2O   nCO2nH2O  > 1. CnH2n-6 +  3n32 O2  t°    nCO2 + (n-3)H2O   nCO2nH2O   > 1