Bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X...

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?

A. C4H4.                      B. C5H12.                    

C. C6H6.                      D. C2H2.


Chất X là chất lỏng ở điều kiện thường ⇒ số nguyên tử C>4

ta thấy tỉ lệ CO2 lớn hơn H2O ⇒ X phải có chứa từ 2 liên kết pi trở lên

Thấy chỉ có C6Hlà thỏa mãn

Đáp án C