Bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11. Từ metan và các chất vô cơ...

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.


* HCOOH:    CH4 + O2 xt, t° HCHO + H2O   HCHO + 12O2 xt, t° HCOOH* CH3COOH:   CH4 + O2 xt, t° HCHO +H2O   HCHO + H2 xt, t°  CH3OH   CH3OH + CO xt, t°  CH3COOH