Bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11. Dẫn hỗn hợp khí X

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO3  trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 đặc thấy có khí màu nâu bay lên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giải thích quá trình thí nghiệm trên.


C2H+ 2AgNO3 + 2NH3  →  C2Ag ↓ + 2NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO+ 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

C2Ag2 + 2HCl   → 2AgCl  ↓ + C2H2 ↑

Phần không tan Y là AgCl và Ag

Ag + 2HNO → AgNO3 + NO2 ↑ (màu nâu) + H2O

AgCl không tan trong HNO3