Bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.


- Cho quỳ tím lần lượt vào các dung dịch trên:

+ Qùy tím chuyển dần sang màu đỏ là: CH3COOH

+ Còn lại các dung dịch không làm quỳ tím chuyển màu là: CH3CHO; C3H5(OH)3; C2H5OH

- Cho Cu(OH)2 trong môi trường NaOH vào các chất còn lại, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm là C3H5(OH)3. Đun nóng tạo ra kết tủa đỏ gạch là CH3CHO, còn lại không có hiện tượng gì là C2H5OH

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t° CH3COONa + Cu2O↓ + 3H2O