Bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11. Cho 1 gam axit axetic

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí CO2 thu được (đo ở dùng điều kiện) thoát ra.

A. Từ hai ống nghiệm là bằng nhau.

B. Từ ống nghiệm thứ nhất  nhiều hơn ống nghiệm thứ hai

C. Từ ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.

D. Từ mỗi ống nghiệm đều lớn hơn 2,24 lít (đktc).


Số mol CH3COOH < Số mol HCOOH=> từ ống nghiệm thứ 2 thu được nhiều khí COhơn

CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

160                                                      160(mol)

HCOOH + CaCO3     → (HCOO)2Ca + CO2 + H2O

146                                                   146(mol)