Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11. Dẫn hơi của 3 gam etanol ..

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa.

Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?


C2H5OH + CuO t° CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH+ H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

nCH3CHO 12nAg  = 12.8,1108 =  0,0375 mol.

nC2H5OH pư= nCH3CHO = 0,0375  (mol)

=> mC2H5OH pư= 0,0375.46 = 1,725 (g)

Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol :

%H=mC2H5OHpumC2H5OHbd.100%=1,7253.100%=57,5%