Bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11. Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,15 gam kết tủa.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X


X là anđehit đơn chức

Gọi CTPT của X là RCHO

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

nAg = 0.02 mol => nRCHO = 12 nAg = 0,01 mol

MRCHO = 0,58: 0,01 = 58,0 g/mol.

=> R + 29 = 58

=> R = 29( C2H5  )

=> X là CH3CHCHO : propanal