Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11. Sản phẩm của pha sáng là gì?

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Sản phẩm của pha sáng là gì?


Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH và O2.