Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 718
Bạn đánh giá: Chưa

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?


Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, theo phản ứng sau:

2H2O Ánh sáng mặt trời 4H+ + 4 e- + O2