Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 69
Bạn đánh giá: Chưa

Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?


Các hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbôhiđrat là: ATP và NADPH.