Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 117
Bạn đánh giá: Chưa

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

 A - CO2 và ATP.       B - Năng lượng ánh sáng,       C - Nước và O2.              D - ATP và NADPH.


Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối ATP và NADPH.

Đáp án: D.