Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 303
Bạn đánh giá: Chưa

Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây?

A - Quang phân li nước      B - Chu trình Canvin        C - Pha sáng.         D - Pha tối.


Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là: Chu trình canvin 

Đáp án:B