Bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11. Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa ...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 64
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các con đường C3, C4 và con đường CAM.


 Sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình C3 và C4 và CAM:

  * Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo ra AlPG, từ đó hình thành nên cacbohiđrat, axit amin, prôtêin, lipit,…

  * Khác nhau:

  Con đường C3 Con đường C4 Con đường CAM
Chất nhận Ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat PEP (axit phôtphoenolpyruvic) PEP (axit phôtphoenolpyruvic)
Sản phẩm ổn định đầu tiên Hợp chất 3C (APG) Hợp chất 4C Hợp chất 4C
Tiến trình 1 giai đoạn là chu trình Canvin, xảy ra trong  tế bào mô giậu 2 giai đoạn: cố định CO2 (trong tế bào mô giậu) và tái cố định CO2 (trong tế bào bó mạch) đều diễu ra ban ngày. 2 giai đoạn: cố định CO2 diễn ra ban đêm khi khí khổng mở ra và tái cố định CO2 (theo chu trình canvin) diễn ra vào ban ngày khi khí khổng đóng.