Bài 4 trang 31 SGK Hóa học 11. Nguyên tố nitơ có số oxi hóa

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 62
Bạn đánh giá: Chưa

Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2 ?


N+2O-2,N+4O2-2, N-3H3+1, N-3H4+1Cl-1, N2+1O-2, N2+3O3-2, N2+5O5-2, Mg3+2N2-3

Vậy số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất lần lượt là:

+2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.