Bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 134
Bạn đánh giá: Chưa

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.


nNH3=67,222,4=3 molN2 + 3H2  t°2NH31,5 4,5  3mol  H=25% nên:nN2=1,5.10025=6molnH2=4,5.10025=18molVN2=6.22,4=134,4(l)VH2=18.22,4=403,2(l)