Bài 4 trang 83 SGK Hóa học 11. Các hợp chất canxi silicat là...

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3% và CaO – 65,1 %, SiO2 – 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất caxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2


Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO2.

  • Mẫu chứa CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3%

Ta có x:y =%CaOMCaO:%SiO2MSiO2=73,756:26,360= 3:1

=>Trong hợp chất trên 3 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

  • Mẫu chứa CaO – 65,1 %, SiO2 – 34,9%

Ta có  x:y=%CaOMCaO:%SiO2MSiO2=65,156:34,960=2:1

=>Trong hợp chất trên có 2 mol  CaO kết hợp với 1 mol SiO2