Bài 4 Trang 88 SGK Đại số 10

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các bất phương trình sau 

a) 3x+12x23<12x4;

b)(2x−1)(x+3)−3x+1≤(x−1)(x+3)+x2–5.


a) 3x+12x23<12x43x+12x2312x4<012[3x+12x2312x4]<06(3x+1)4(x2)3(12x)<0  20x+11<0 20x<11x<1120.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: T=(−∞;−1120).

b) (2x−1)(x+3)−3x+1≤(x−1)(x+3)+x2–5.

2x2+5x33x+1x2+2x3+x25

⇔0x≤−6 ( Vô nghiệm).

Vậy bất phương trình vô nghiệm.