Bài 5 Trang 88 SGK Đại số 10

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Giải các hệ bất phương trình

a) 6x+57<4x+78x+32<2x+5;

b) 15x2>2x+132x-4<3x-142.


a) 6x+57<4x+78x+32<2x+5;

+) 6x+57<4x+76x4x<757x<227(1)

+) 8x+32<2x+54x2x<532x<74 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta được tập nghiệm của hệ bất phương trình:    T=(;227)  (;74) = (;74).

b)

+) 15x2>2x+13x>739  (1)

+) 2(x4)<3x142x<2  (2)

Kết hợp (1) và (2) ta được tập nghiệm của hệ bất phương trình làS=(739;+)(;2)=(739;2).