Bài 1 Trang 87 SGK Đại số 10

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

a) 1x<11x+1;                                       

b)  1x24<2xx24x+3;

c) 2|x|1+x13<2xx+1;                      

d) 21x>3x+1x+4.


a) ĐKXĐ: D={x|x≠0,x+1≠0}=\{0;−1}.

b) ĐKXĐ: x2-4≠0x2-4x+30x±2x1, x3. Vậy D=∖{±2;1;3}.

c) ĐKXĐ: x+10x-1. D=∖{−1}

d) ĐKXĐ: x+4≠01x≥0x-4x1. Vậy D=(−∞;−4)∪(−4;1]=(-;1]\-4.