Bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 50,0 gam dung dịch ...

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.


nAg=21,6108=0,2(mol)

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

nCH3CHO = ½ nAg = 0,1 (mol)

C%CH3CHO=mCH3CHOmddCH3CHO.100%=0,1.4450.100%=8,8%