Bài 5 trang 83 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là nn-32


Số đoạn thẳng (cả cạnh và đường chéo) trong một đa giác lồi n cạnh là  Cn2  đoạn thẳng. Suy ra số đường chéo của đa giác lồi có n cạnh là:

Cn2-n=n!2!n-2!-n=nn-1n-n          =n2-3n2=nn-32 đpcm.