Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12. Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

a)y=x b) y=x+4x(x>0).

 


a) Ta có y=x0, x, do đó miny=0. Dấu bằng xãy ra khi x=0.

b) y'=1-4x2=0x2-4=0x=±2x=2(vì x>0).

  • Bảng biến thiên: 
  • Dựa vào bảng biến thiên ta có min(0;+)y=4, đạt tại x=2.