Bài 5 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây :

a) x2+y2+z2-8x-2y+1=0;

b) 3x2+3y2+3z2-6x+8y+15z-3=0.


a) x2+y2+z2-8x-2y+1=0x2+y2+z2-2.4x-2y-0z+1=0a=4, b=1, c=0, d=1Tâm I4;1;0. R=42+12+02-1=4.

b) 3x2+3y2+3z2-6x+8y+15z-3=0x2+y2+z2-2x+83y+5z-1=0a=1, b=-43, c=-52, d=-1Tâm I1;-43;-52, R=12+432+522--1=196.