Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Cho ba vec tơ 

a) Tính tọa độ của vec tơ 

b) Tính tọa độ của vec tơ 


a) 

b)