Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Cho ba vec tơ a2;-5;3, b0;2;-1, c1;7;2.

a) Tính tọa độ của vec tơ d=4a-13b+3c.

b) Tính tọa độ của vec tơ e=a-4b-2c.


a) 

4a=8;-20;12, -13b=0;-23;13, 3c=3;21;6.

d=11;13;553.

b) 

a=2;-5;3,-4b=0;-8;4, -2c=-2;-14;-4

e=0;-27;3.