Bài 2 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Cho ba điểm A=1;-1;1, B=0;1;2, C=1;0;1. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.


Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, O0;0;0 là góc tọa độ, ta có tính chất sau : OG=13OA+OB+OCxG=xA+xB+xC3yG=yA+yB+yC3zG=zA+zB+zC3xG=1+0+13yG=-1+1+03zG=1+2+13G=23;0;43.