Bài 6 trang 68 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây : a) Có đường kính AB với A=4;-3;7, B=2;1;3.

b) Đi qua điểm A=5;-2;1 và có tâm C=3;-3;1.


a) Mặt cầu có đường kính AB thì tâm I là trung điểm AB. Khi đó I3;-1;5.

Bán kính mặt cầu r=AB2=2-42+1--32+3-722=3. Phương trình mặt cầu : x-32+y+12+z-52=9.

b) Mặt cầu có tâm C đi qua A nên r=CA=3-52+-3--22+1-12=5.

Phương trình mặt cầu : x-32+y+32+y-12=5.