Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12. Tính

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

a) a.b vi a=3;0;-6, b=2;-4;0.

b) c.d vi c=1;-5;2, d=4;3;-5.


Kiến thức:

Cho aa1;a2;a3 và bb1;b2;b3. Ta có : a.b=a1b1+a2b2+a3b3.


a) a.b=3.2+0.(-4)+(-6).0=6.

b) c.d=1.4+(-5).3+2.(-5)=-21.