Bài 5 trang 193 SGK Hóa học 11. Sục khí CO2 vào dung dịch

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Sục khí COvào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục , trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.


Phenol là axit yếu nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối:

C6H5ONa + H2O + CO2→ C6H5OH + NaHCO3

Dung dịch vẩn đục vì có C6H5OH sinh ra